Nazwa usługi: Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty (jeśli dotyczy).
   
Opłaty: - 22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny);
- 33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
- Bezpłatnie np. w sprawach ubezpieczeń społecznych lub zasiłków rodzinnych.

Opłatę należy uiścić na konto gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, do którego składany jest wniosek o wydanie odpisu
   
Czas realizacji: 1. Jeżeli akt stanu cywilnego – znajduje się w rejestrze stanu cywilnego – niezwłocznie.
2. Ponadto zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, gdy akt istnieje wyłącznie w postaci papierowej:
- Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
- Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1615