Najpopularniejsze usługi

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Podział nieruchomości

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

wyników