Alfabetyczna lista usług

C

Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy

D

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

P

Podział nieruchomości

R

Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek

U

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

W

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

wyników