Nazwa usługi: Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych, którego wzór stanowi załącznik nr
    1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  • Dowód dokonania opłaty (jeżeli podmiot wnioskujący jest zobowiązany do jej uiszczenia).
  • Dokument pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).
  • Dokument potwierdzający interes prawny (jeżeli podstawą udostępnienia jest posiadane uprawnienie).
  • Dodatkowe informacje na temat udostępniania danych, w tym wykaz przykładowych dokumentów potwierdzających interes prawny wnioskodawcy, można uzyskać na stronie internetowej www.msw.gov.pl, w zakładce Sprawy Obywatelskie lub www.cpd.msw.gov.pl, w zakładce Udostępnianie Danych.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1372